Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

ihuntyoursoul
07:57
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaBalladyna Balladyna
ihuntyoursoul
07:32
słówko na dziś: Dystymia – długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Reposted fromdobby dobby viaMigotliwa Migotliwa
07:29
5138 3d64 500

Writer and Reader

September 12 2017

ihuntyoursoul
21:43
5681 ecf5 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMigotliwa Migotliwa
ihuntyoursoul
21:43
1731 b9c7 500
Reposted fromTARDIS TARDIS viaPstryk Pstryk
ihuntyoursoul
19:02
4454 5688
Reposted fromechium echium viamylittleuniverse mylittleuniverse
ihuntyoursoul
19:02
2663 0d73 500
ihuntyoursoul
18:43
6739 0bce 500
plot twist
ihuntyoursoul
18:43
18:41
9155 5b5a
Reposted frombwana bwana vianiktwazny niktwazny

September 07 2017

ihuntyoursoul
20:08
8677 002a 500
Reposted fromsiara siara viairmelin irmelin
ihuntyoursoul
20:07
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viawarkocz warkocz
19:58
2762 39ee
Reposted fromdivi divi viawarkocz warkocz
ihuntyoursoul
19:29
7307 2809
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapesymista pesymista
ihuntyoursoul
19:25
7398 c443 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPstryk Pstryk
19:21
4669 3657 500

your-lovers-and-drifters:

Les cousins, 1959 (dir. Claude Chabrol) 

Reposted fromLittleJack LittleJack viastuckedinsoul stuckedinsoul
18:51
ihuntyoursoul
18:50
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viamiscreant-at-life miscreant-at-life
ihuntyoursoul
18:49
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viakrainakredek krainakredek
18:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl